Wyloguj

Jak korzystać z SPM

Zgłoszenie
Aby się zgłosić do systemu należy podać login i hasło. Hasło nie powinno zawierać znaków diakrytycznych. Dla większego bezpieczeństwa należy wykorzystać kombinację liter i cyfr. O ile chcą Państwo korzystać z możliwości dostępnych tylko dla użytkowników zarejestrowanych (np. zamawianie wypożyczeń) należy się bezwarunkowo zalogować. Nie trzeba tego robić, jeśli zamierzamy tylko przeszukiwać system.

Rejestracja
Registrace slouží k zaevidování příslušné instituce/knihovny do elektronického systému meziknihovní výpůjční služby, která následně zajišťuje kooperaci při vyhledávání jednotlivých záznamů pro potřeby SPM.

Profil
W menu „profil“ przedstawione zostaną dane dotyczące Państwa instytucji, które zostały podane podczas rejestracji do systemu. Aby wejść do profilu trzeba podać login i hasło.

Wyszukiwanie
System wypożyczeń międzybibliotecznych SPM mogą Państwo przeszukiwać w dwojaki sposób – prosty i zaawansowany.
1.) Wyszukiwanie proste – umożliwia wyszukiwanie wg kombinacji dwu parametrów autora i tytułu. Można użyć kombinacji obu tych parametrów (dla uzyskania dokładniejszego wyniku wyszukiwania) lub szukać tylko wg autora lub tylko wg tytułu. Wypełniając pole „Autor“ trzeba wypisać zawsze nazwisko autora.
Dalszą opcją, która umożliwia znaleźć konkretną pozycję jest wypisanie rubryki „Księgozbiór“, do której należy wpisać książkę, czasopismo, media audio, video lub też przeszukiwać można wszystkie kategorie, potem skonkretyzować, o jaki typ biblioteki chodzi.
System umożliwia też przy wyszukiwaniu prostym wybrać zlokalizowanie szukanej pozycji książkowej – „Państwo“ (możliwości Republika Czeska, Republika Słowacka), „Województwo“ i „Region“ (na podstawie wyboru odpowiedniego państwa wyświetlony zostanie spis poszczególnych regionów i województw).
Wybór pola „Znajdź“ rozpoczyna przeszukiwanie systemu, lub pola „Usuń” usunięcie wprowadzonych danych .
SPM rozpocznie przeszukiwanie zbiorczych katalogów bibliotek współpracujących, włączonych do programu. Przebieg wyszukiwania przedstawia wskaźnik procentowy.
Lista wyników jest spisem wyszukanych pozycji. Należy wybrać potrzebny zapis, po jego oznaczeniu wyświetlone zostaną strony internetowe instytucji, która we swych zbiorach posiada wymagany egzemplarz. Dalej należy się już kierować systemem tej właśnie biblioteki.

2.) Wyszukiwanie zaawansowane – umożliwia wyszukiwanie poprzez kombinację wielu parametrów. Podobnie jak przy wyszukiwaniu prostym szukać można wg autora i tytułu. Wyszukiwanie zaawansowane umożliwia wybierać z opcji „Słowo kluczowe“ (słowo lub grupa słów występująca w tytule albo w tekście dokumentu, która określa treść i umożliwia jego wyszukanie), „ISBN“ (Międzynarodowy numer standartowy książki, przydzielany książkom i innym publikacjom w celu jednoznacznej międzynarodowej identyfikacji i identyfikacji wydawcy), można też używać pola „Rok“ (data wydania dokumentu). Kroki zbieżne są z instrukcją wyszukiwania prostego.
System umożliwia podczas wyszukiwania wybrać opcję umiejscowienia geograficznego poszukiwanej książki – „Państwo“(do wyboru Republika Czeska, Republika Słowacka), „Województwo“ i „Region“ (na podstawie wyboru odpowiedniego państwa wyświetlony zostanie spis poszczególnych regionów i województw).
Wybór pola „Znajdź“ rozpoczyna przeszukiwanie systemu, lub pola „Usuń” usunięcie wprowadzonych danych .
SPM rozpocznie przeszukiwanie zbiorczych katalogów bibliotek współpracujących, włączonych do programu. Przebieg wyszukiwania przedstawia wskaźnik procentowy.
Otrzymujemy listę wyników z wyszukiwanymi pozycjami. Należy wybrać potrzebny zapis, po jego oznaczeniu wyświetlone zostaną strony internetowe instytucji, która we swych zbiorach posiada wymagany egzemplarz. Dalej należy się już kierować systemem tej właśnie biblioteki.

Aby uzyskać zadowalającą listę wyników należy wypełnić jak najwięcej parametrów. Nasze pytanie będzie wtedy bardzo szczegółowe i system wygeneruje taki dokument, który będzie odpowiadał naszym wymaganiom.

 
  
    
      

Na targach bibliotecznych INFORUM 2000 usługa Wypożyczania Międzybibliotecznego Biblioteki Regionalnej Karwina uzyskała 1 nagrodę w ankiecie o najważniejszych czeskich i słowackich produktu, usługi lub działania związane z elektronicznych zasobów informacyjnych.